• Gratis verzending vanaf €50,-²
  • Meer dan 1 miljoen tevreden klanten
  • Geïmpregneerd hout
  • 10 jaar garantie¹

Persoonlijke gegevens

U bent via een link op deze pagina terecht gekomen omdat u wilt weten hoe wij met (uw) persoonsgegevens omgaan. Om te voldoen aan onze informatieverplichtingen volgens artikel 12 ev van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geven we hier onze informatie over gegevensbescherming:

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?
Verantwoordelijk volgens de privacywetgeving is
Wickey GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt
Meer informatie over ons bedrijf, details van de gemachtigde vertegenwoordigers en andere contactmogelijkheden vindt u in het colofon van onze website: https://www.wickey.nl/bedrijfsgegevens

Welke gegevens van u worden voor welk doel door ons verwerkt?
Als we gegevens van u hebben ontvangen, zullen we deze in beginsel alleen verwerken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben ontvangen of verzameld.
Gegevensverwerking voor andere doeleinden kan alleen worden overwogen als de noodzakelijke wettelijke vereisten in overeenstemming zijn met artikel 6, lid 4, AVG. In dat geval voldoen wij uiteraard aan alle informatieverplichtingen op grond van artikel 13, lid 3, AVG en artikel 14, lid 4, AVG.

Wat is hiervoor de wettelijke basis?
De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is in beginsel - tenzij er andere specifieke wettelijke bepalingen zijn – artikel 6 AVG. Hierbij komen met name de volgende artikelen in aanmerking:
1. Toestemming artikel 6, lid 1 sub a, AVG
2. Gegevensverwerking voor de uitvoering van contracten artikel 6, lid 1, sub b, AVG
3. Gegevensverwerking op basis van een belangenafweging artikel 6, lid 1, sub f, AVG
4. Gegevensverwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting artikel 6, lid 1, sub c, AVG

Als persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Indien wij gegevens verwerken op basis van belangenafweging, heeft u als betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de vereisten van artikel 21 AVG.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
We bewaren de gegevens zolang dit nodig is voor het betreffende doel.
Voor zover er een wettelijke bewaarplicht is - bijv. in handelsrecht of fiscaal recht – worden de relevante persoonsgegevens bewaard voor de duur van de bewaartermijn. Nadat de bewaartermijn is verstreken, wordt gecontroleerd of er nog verdere verwerking nodig is. Als er verder geen vereiste is, worden de gegevens verwijderd.
In beginsel controleren wij gegevens tegen het einde van een kalenderjaar op de noodzaak tot verdere verwerking. Vanwege de hoeveelheid gegevens wordt deze controle uitgevoerd met betrekking tot specifieke gegevenstypen of verwerkingsdoeleinden.

Uiteraard kunt u op elk moment informatie opvragen over de persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen en, indien nodig, verzoeken om verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking.

Aan welke derden worden de gegevens doorgegeven?
Het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden vindt alleen dan plaats indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u; het doorgeven op basis van een belangenafweging in kader van artikel 6, lid 1, sub f, AVG is toegestaan; wij wettelijk verplicht zijn deze door te geven, of wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Waar worden de gegevens verwerkt?
Uw persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verwerkt in datacentra binnen de Europese Unie.

Uw rechten als betrokkene
U heeft recht op informatie over de persoonsgegevens die wij over u verwerken.
Wanneer uw verzoek om informatie niet schriftelijk is gedaan, vragen we uw begrip ervoor dat wij u kunnen verzoeken u adequaat te identificeren.
Verder heeft u recht op correctie of verwijdering of op beperking van de verwerking, voor zover u hiertoe wettelijk gerechtigd bent.
Verder heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking in het kader van wettelijke vereisten. Hetzelfde geldt voor het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Bovenal heeft u volgens artikel 21, lid 1 en 2, AVG het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens in verband met direct marketing, als dit gebaseerd is op een afweging van belangen.

Onze functionaris voor gegevensbescherming
We hebben in ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt als volgt contact opnemen:
Wickey GmbH & Co. KG
- Functionaris voor gegevensbescherming -
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt
E-Mail: [email protected]

Recht op beroep
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van persoonsgegevens door ons.

Status: 17.12.2018

Laden...

Vergelijk artikelen

chevron-right