• Gratis verzending vanaf €50,-²
 • Meer dan 1 miljoen tevreden klanten
 • Geïmpregneerd hout
 • 10 jaar garantie¹

#yeswickey

Wij willen graag jullie Wickey paradijs met onze community delen om iedereen te inspireren. Als je daarmee instemt, zijn wij daar heel blij mee. Als je onder een van je berichten een reactie van ons aantreft, waarin we je om toestemming voor het gebruik van je foto of video vragen, zijn wij je zeer dankbaar wanneer je toestemming geeft. Reageer op onze reactie met de hashtag #yeswickey en ga daarmee akkoord met onze onderstaande gebruiksrechtovereenkomst.

Wij zijn Wickey GmbH & Co. KG en willen graag foto's en/of video's van je speeltoestel op onze websites en andere marketingplatforms, ook sociale media kanalen, delen en gebruiken. Hiervoor hebben we wel je toestemming nodig om je foto en/of je video (vanaf nu UGC voor User Generated Content) en je daaraan verbonden rechten te gebruiken. Helaas komt er nu het droge, maar helaas noodzakelijke deel van de toestemming. Een overeenkomst over de overdracht van je gebruikersrecht van je UGC, moet bepaalde punten omvatten, anders mogen we je UGC niet gebruiken. Deze overeenkomst wordt een gebruiksrechtovereenkomst of ook wel een licentieovereenkomst genoemd. Jij geeft ons dus een licentie om je UGC te gebruiken. Met het versturen van de reactie "#yeswickey", ga je akkoord met het volgende en sluit je met ons een gebruiksrechtovereenkomst:

Je verleent ons en onze partners kosteloos de niet-exclusieve, in tijd en plaats onbeperkte gebruiks- en exploitatierechten voor alle bekende en onbekende vormen van gebruik van je UGC. Het gebruik zal voornamelijk plaatsvinden via internet, bijvoorbeeld onze websites en onze sociale media kanalen evenals andere marktplaatsen, maar ook in gedrukte vorm, bijvoorbeeld op flyers of posters en ook in de vorm van gegevensdragers zoals USB-sticks en andere media. Mochten er nieuwe technische mogelijkheden voor gebruik bekend worden, dan wil Wickey de mogelijkheid hebben, om hiervan gebruik te maken.

Enkele begrippen van die paragraaf waren juridisch, daarom zullen we ze uitleggen:

“Niet-exclusief” betekent, je kunt de rechten ook aan derden overdragen en je kunt je UGC verder gebruiken zoals je dat zelf wilt

“In tijd en plaats onbeperkt” betekent dat wij je UGC voor onbegrensde tijd en ook in elke omgeving mogen gebruiken.

Als onze partners, gelden uitsluitend aan ons verbonden organisaties conform § 15 Aktiengesetz en Flowbox AB.

Het verlenen van gebruiksrechten omvat het reproductierecht, het distributierecht en het expositierecht (fysieke exploitatierechten), het recht om deze openbaar beschikbaar te stellen (met name op internet), het recht op weergave op beeld- en geluidsdragers, evenals onbekende vormen van gebruik. Met name (echter niet uitsluitend) omvat het verlenen van gebruiksrechten in het kader van de door Wickey beoogde toepassingen, daarmee de volgende rechten en toepassingen:

 1. Het recht om te reproduceren, openbaar beschikbaar te stellen en te verspreiden, d.w.z. het recht om het werk, rekening houdend met alle technische mogelijkheden, met name door digitale integratie als onderdeel van de website, onbeperkt te reproduceren en openbaar toegankelijk te maken of openbaar te tonen;
 2. het recht beschikbaar te stellen op afroep, d.w.z. het recht om de UGC op te slaan, voor publicatie paraat te hebben, aan een of meer gebruikers over te dragen, en wel in alle analoge of digitale elektronische databases, elektronische datanetwerken en netwerken van telecommunicatiediensten;
 3. het recht om openbaar te tonen, d.w.z. het recht om de UGC commercieel of niet-commercieel door beelddragers, beeld-geluiddragers, multimediadragers of andere gegevensdragers, chips, in alle formaten, met gebruikmaking van alle analoge en digitale procedures en technieken openbaar weer te geven;
 4. het recht op bewerking, d.w.z. het recht om het werk, met inachtneming van de intellectuele eigendomsrechten, zelf of door derden, naar believen aan te passen en te bewerken, met name met het oog op de integratie ervan op de website te digitaliseren;
 5. het reclamerecht, d.w.z. het recht om het werk voor de promotie van de website, ook in andere media en buiten het internet, namelijk op televisie en in printmedia, echter niet voor de promotie voor producten van derden, te gebruiken;

Het verlenen van rechten omvat ook ​​het gedeeltelijke gebruik van de werken en het gebruik in combinatie met andere werken

Het noemen van je naam kan nagelaten worden, dat betekent dat wij niet verplicht zijn je naam als auteur van de UGC te vermelden.

Om ervoor te zorgen dat wij je UGC kunnen gebruiken, moeten we er zeker van zijn, dat jij voor het gebruik bevoegd bent. Daarom verzekert je ons ervan, dat

 1. Je de eigenaar van de overgedragen rechten bent
 2. de UGC vrij van rechten van derden is, die het gebruik door ons belemmeren kunnen
 3. door de publicatie van de UGC geen inbreuk op de persoonlijke rechten van derden wordt gepleegd. Dat betekent, dat alle op de UGC afgebeelde personen met de publicatie door jou en ons akkoord zijn. Als er een minderjarige is afgebeeld, dan moet zijn/haar wettelijke voogden met de publicatie akkoord zijn.
 4. Jij de auteur bent van de UGC of bevoegd bent tot het verlenen van de rechten aan ons.
 5. Je meerderjarig bent, dus 18 jaar oud.

Je verzekert ons ook dat je ons hiermee vrijwaart van alle claims, die door derden daarvan afgeleid worden, dat de UGC onbetwist of voor een rechtbank , of ander arbitrage-orgaan hun intellectuele eigendomsrechten schendt. Mochten er claims vanwege een dergelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten tegen ons worden ingediend, omvat deze vrijwaring ook je verplichting om ons de kosten van de betreffende juridische procedure te vergoeden, die wij ter afwending van de claim maken. Verdere of andere aanspraken onzerzijds blijven onaangetast.

Op deze overeenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Als je een consument bent die het contract niet voor professionele of commerciële doeleinden afsluit, is deze rechtskeuze enkel van toepassing voor zover de bepalingen niet in strijd zijn met de geldende wetgeving in het land waar de klant zijn vaste verblijfplaats heeft. De bepalingen van het VN-kooprecht zijn niet van toepassing

Wanneer je handelaar, rechtspersoon van publiek recht of een speciaal fonds van publiek recht bent, dan is de exclusieve jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst de statutaire vestigingsplaats van WICKEY GmbH & Co. KG. Hetzelfde geldt, als je geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland hebt of als je woon- of vaste verblijfplaats op het moment van indiening van de klacht niet bekend is.

Mochten afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Als je vragen hebt, kunt je contact opnemen met:

WICKEY GmbH & Co. KG Franz-Savels-Straße 69 52538 Gangelt / Deutschland Tel. +49 (0) 24 54-582 849 0 E-Mail: [email protected]

Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens

Hierna informeren wij je over de behandeling van je persoonsgegevens bij het sluiten van de overeenkomst. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee je persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG) zijn wij, d.w.z. Wickey GmbH & Co. KG KG, Franz-Savels-Straße 69, 52538 Gangelt, Deutschland, Tel.: +49 (0)2454 58 28 490, E-Mail: [email protected].

Onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar op ons adres ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming of op [email protected]

De gegevensverwerking vindt plaats voor de uitvoering van de gebruiksrechtovereenkomst art 6, lid 1, sub b AVG voor de genoemde doeleinden voor de juiste verwerking van de gebruiksrechtenovereenkomst en voor de wederzijdse nakoming van verplichtingen van de overeenkomst noodzakelijk.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafhandeling aan onze partners en externe dienstverleners doorgegeven, voor zover dit voor de afhandeling van de gebruikersovereenkomst noodzakelijk is. De wettelijke basis voor de overdracht van gegevens is art 6, lid 1, sub b AVG.

Om de overeenkomst uit te voeren, worden de gegevens doorgegeven aan derdelanden.

Je persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor het uitvoeren van de gebruiksrechtenovereenkomst.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU heb je de volgende rechten:

 1. Op grond van art 15 AVG heb je recht op informatie over de door ons verwerkte persoonsgegevens
 2. Op grond van art 16 AVG heb je recht op onmiddellijk correctie van onjuiste of aanvulling van de door ons opgeslagen persoonlijke gegevens
 3. Op grond van art 17 AVG heb je recht op verwijdering van de door ons opgeslagen persoonlijke gegevens in de volgende gevallen
 4. Op grond van art 18 AVG heb je recht op inperking van de verwerking van je gegevens
 5. Op grond van art 20 AVG heb je recht op overdraagbaarheid van je gegevens
 6. Indien je je toestemming heeft gegeven, kun je deze intrekken op grond van art 21 AVG
 7. Op grond van art 21 kun je bezwaar maken tegen de verwerking

Bovendien heb je het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie over de verwerking van je persoonlijke gegevens op grond van art 77 AVG.

Laden...

Vergelijk artikelen

chevron-right